Pod pojmom spoljašnje ili tzv. perimetarske zaštite podrazumevaju se elektronski sistemi za zaštitu i ranu dojavu neovlašćenog prisustva u prostoru oko objekata koji se štite, kao što su:

  • prilazni prostor oko rezidencijalnih objekata
  • prilazni prostor oko objekata specijalne namene
  • prilazni prostor oko vladinih objekata
  • prilazni prostori sportskim i sličnim objektima
  • fabrički krugovi
  • bolnički krugovi
  • prilazni prostor oko aerodroma, elektrana i energetskih postrojenja, rafinerija nafte, gasnih postrojenja, objekata za skladištenje zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih hemijskih materijala, objekata za preradu vode za piće, parking prostora i svih ostalih objekata, gde je takva vrsta zaštite preporučljiva.

Sisteme spoljne zaštite možemo izvesti kao linijske ili zapreminske i vidljive ili nevidljive.

Linijski sistemi se izradjuju korišćenjem raznih vrsta tzv. optičkih barijera i zavesa, kao što su IC barijere, laserske barijere i IC zavese ili korišćenjem specijalnih senzorskih kablova, osetljivih na vibracije za zaštitu postojećih ograda i površina objekata (zidova, krovova itd.). Svoju primenu imaju kod zaštite prostora gde je potrebno kontrolisati samo obodne ivice štićenog prostora.

Zapreminski sistemi izrađuju se upotrebom mikrotalasnih barijera i specijalnih IC senzora i primenjuju se najčešće za zaštitu reni-bunara, trafo-stanica, energetskih i gasnih razvodnih postrojenja i dr.

Nevidljivi sistemi funkcionišu na principu promene slabih elektromagnetnih polja, pomoću specijalnih kablova koji se polažu u zemlju na odredjenoj dubini i imaju tu odliku da se mogu ugraditi tako da ne narušaveju izgled eksterijera.

Vidljivi sistemi su svi ostali, prethodno navedeni.

Za sva detaljnija obavestenja i pomoc u sagledavanju potreba za ovom vrstom zaštite javite nam se svakog radnog dana od 08,00-16,00.


Top